REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH
kaworama.pl

W niniejszym regulaminie Kart Podarunkowych sklepu kaworama.pl, zwanym dalej “Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami, pisanymi wielką literą, należy rozumieć:
 1. Wydawca - właściciel sklepu Kaworama.pl – firma Kaworama Aleksandra Wikierska, ul. Ochla-Dębowa 14, 66-006 Zielona Góra, NIP: 9291763545, REGON: 389768113.
 2. Nabywca - osoba, która nabywa Kartę Podarunkową, w zamian za przekazanie Wystawcy środków pieniężnych odpowiadających wartości Karty Podarunkowej.
 3. Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej.
 4. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.kaworama.pl.
 5. Karta Podarunkowa - elektroniczny lub fizyczny bon towarowy, wydawany na okaziciela, uprawniający do dokonania zakupów w sklepie online: www.kaworama.pl.
§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej.
 2. Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do dokonania transakcji, której przedmiotem są produkty dostępne w sklepie online www.kaworama.pl, do sumy nie przekraczającej wartości Karty.
 3. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 12 miesięcy od dnia wydania Karty Nabywcy, to jest od daty na pisemnym, niefiskalnym pokwitowaniu.
 4. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.
 5. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana wyłącznie w sklepie www.kaworama.pl

§ 2. Nabycie i wykorzystanie Karty Podarunkowej.

 1. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe na www.kaworama.pl
 2. Zapłata z tytułu nabycia Karty Podarunkowej może być dokonana przy użyciu metod płatności dostępnych w Sklepie. Nie ma możliwości zapłaty inną Kartą Podarunkową.
 3. Wydawca udostępnia możliwość nabycia Karty Podarunkowej o wartości 100 zł, 150 zł, 200 zł lub 300 zł. Karta podarunkowa zakupiona online na www.kaworama.pl może być przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Nabywcę.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Karty Podarunkowej z przyczyn niezależnych od niego, na przykład z powodu podania przez Nabywcę błędnego adresu e-mail lub dostarczenia wiadomości z Kartą Podarunkową do folderu Spam.
 5. Wydawca przyjmuje do realizacji jedynie nieuszkodzone Karty Podarunkowe, z nieprzekroczonym terminem ważności.
 6. Karta Podarunkowa może być wykorzystana tylko jeden raz. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania całej wartości Karty. Różnica w wartości zakupów dokonanych przy użyciu Karty, a wartością Karty nie podlega zwrotowi i nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń wobec Wydawcy.
 7. W przypadku, gdy wartość zakupów przekracza wartość Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę korzystając z innych metod płatności dostępnych w Sklepie.
 8. Towary nabyte z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa. Równowartość zwracanych produktów wypłacana jest w formie nowej Karty Podarunkowej.

§ 3. Odpowiedzialność Wydawcy i Użytkownika.

 1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty Podarunkowej niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem Karty Podarunkowej.
 3. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy uszkodzenia nie wynikających z winy Wydawcy. W przypadku utraty (lub uszkodzenia) Kart Podarunkowych po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn niezawinionych przez Wydawcę, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi w ramach prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Kartami Podarunkowymi należy składać na adres e-mail: sklep@kaworama.pl lub na adres pocztowy: Kaworama Aleksandra Wikierska, ul. Ochla-Dębowa 14, 66-006 Zielona Góra.
 2. Wydawca rozpatruje reklamacje tak szybko, jak będzie to możliwe. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni.
 3. Decyzja Wydawcy w sprawie reklamacji jest ostateczna.